Ανασύνθεση αρχαίου τοπίου και διερεύνηση πολιτισμικών συσχετίσεων

 Στα ζητήματα ανασύνθεσης αρχαίου τοπίου οι μορφολογικές, γεωλογικές, υδρολογικές, οικολογικές, φυσικές και περιβαλλοντικές παράμετροι εξελίσσονται διαχρονικά και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με τους πολιτιστικά - και παράλληλα - εξελισσόμενους οικιστές / τεχνουργούς. Κάτω από τέτοιες συνθήκες αποτελεί ερευνητική πρόκληση η διερεύνηση ερωτημάτων σχετικών με τη συσσώρευση και διάδοση τόσο της συλλογικής τεχνολογικής (και όχι μόνο)  μνήμης που σχετίζεται  άμεσα με τον αρχαιολογικό χώρο όσο και της αντίληψης του ευρύτερου τοπίου από τους σύγχρονους κατοίκους και επισκέπτες. Σκοπός είναι η  αποκάλυψη αφανών, έως τώρα, πτυχών της πολιτισμικής εξέλιξης της Μεσογείου αλλά και της κατανόησης της θέσης που παίρνουν κάτοικοι, πολιτεία και επισκέπτες απέναντι στο εξεταζόμενο τοπίο.